APA Citation

Angelova, P., Tsvetkov, V., Hinkov, A., Todorov, D., Shishkova, K., Yordanova, Z., . . . Shishkov, S. (2017). Antiviral activity of Stachys Thracica Dav. extracts against Human Herpes virus type 1 and 2. Biodiscovery, 20, pp. e15022-2. doi:10.3897/biodiscovery.20.e15022

Chicago Citation

Angelova, Petya, Venelin Tsvetkov, Anton Hinkov, Daniel Todorov, Kalina Shishkova, Zhenya Yordanova, Veneta Kapchina-Toteva, and Stoyan Shishkov. "Antiviral Activity of Stachys Thracica Dav. Extracts against Human Herpes Virus Type 1 and 2." Biodiscovery 20 (2017): e15022-2.

MLA Citation

Angelova, Petya, et al. "Antiviral Activity of Stachys Thracica Dav. Extracts against Human Herpes Virus Type 1 and 2." Biodiscovery 20 (2017): e15022-2.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.