Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının İncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım1 Analysis Of The Point Scale Range: An Inference On Optimal Point Scale

Bu araştırmanın amacı; veri karakteristiğinin (normal dağılım, çarpıklık, basıklık), içsel tutarlılık düzeyinin (Cronbach’s Alpha), ölçekler arası korelasyon katsayılarının ve kovaryans matrislerinin yapılarının katılım düzeyi seçenek sayısına duyarlı olup olmadığını sistematik olarak incelemek ve i...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 9
Main Author: Doğan, Volkan
Özkara, Behçet Yalın
Yilmaz, Cengiz
Torlak, Ömer
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Isarder 01.03.2017
published in: İşletme Araştırmaları Dergisi Vol. 9; no. 1; pp. 464 - 484
Data of publication: 2017-03-01
ISSN: 1309-0712
1309-0712
EISSN: 1309-0712
Discipline: Business
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS