Email Record: Scherzose vernacole poesie. [4] (Pezzotti, Giacomo)