Email Record: Patmowt'iwn Aristakeay vardapeti Lastiwertc'woy (Aristakes Lastivertc'i)