Email Record: שרידי יישוב כפרי מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה בבאר שבע, תחנת רכבת צפון: יגאל ישראל, גרגורי סרי ועודד פדר (ישראל, יגאל משה)