Email Record: אטלס מערות: מדבר יהודה וספר המדבר / בעריכת עמוס פרומקין ; מחברי האטלס: מיקה אולמן, אורי דוידוביץ', סורין ליסקר, בועז לנגפורד, רועי פורת, עמוס פרומקין ; בתוספת מבואות מאת מיקה אולמן, אורי דוידוביץ', בועז לנגפורד, רועי פורת, עמוס פרומקין ; בתוספת מבואות מאת מיקה אולמן, אורי דוידוביץ', בועז לנגפורד, רועי פורת, עמוס פרומקין, אסף צוער, ינון שבטיאל (פרומקין, עמוס)